Algemene voorwaarden:

 Naam behandelaar: Tanja Crabeels

Naam praktijk: Body Reset Centrum

Adres praktijk: Titus Brandsmalaan 8 5342 ES Oss

VBAG-licentienummer: 21612056 AGB-code: 90-062651 RBCZ-code: 170741R

CBP-code: m165331 Zorgverlenersnr.: 90-103271

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De therapeut is gehouden aan de VBAG-beroepscode.
 • De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 • De therapeut dient de cliënt te informeren als tijdens de het consult gebruik wordt gemaakt van video, recorders etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de therapeut. De hierdoor verkregen gegevens worden vijf jaar bewaard na opnamedatum.
 • De cliënt geeft toestemming om vooraf, tijdens, of na de behandelingsperiode bij de volgende personen/instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken:

Huisarts: wel/geen toestemming.

Naam huisarts: wel/geen toestemming.

Naam specialist: wel/geen toestemming.

Ouders: wel/geen toestemming.

Collega-therapeuten: wel/geen toestemming.

Cliënt geeft toestemming tot informatie aan een eventuele waarnemer van de therapeut tijdens afwezigheid:

Naam waarnemer:

Anderen namelijk:

Afspraken behandelingen/consulten

 • Vooraf dient de cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per behandeling/consult/ traject.
 • De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen.
 • Een eerste consult duurt: Intake +- 60min. Een vervolg sessie +-40min.
 • Nabesprekingen duren zo lang als nodig is met een maximum van 15 min. kosteloos.
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, voicemail, of telefonisch) anders wordt het volledige consult in rekening gebracht.

 Betaling en kosten

 • De kosten van de consulten bedragen 97€ voor een intake en 79€ per vervolgconsult. Het kan gebeuren dat een consult uitloopt langer dan 1u. Dan wordt 15€ per/kwartier in rekening gebracht.
 • De kosten van de behandeling worden liefst meteen in de praktijk afgerekend met een betaalverzoek per What’s app, dit om 7€ administratie kosten te vermijden bij een langere termijn van tot max. 4weken.
 • Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

 Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. Onder prestatie code 24504 overige psychosociale therapie of 24005 natuurgeneeskunde. 
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf).
 • Zie erop toe dat uw behandelaar op haar declaraties altijd haar VBAG- licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBCZ en de VBAG op de nota staan afgedrukt.

Bijzondere bepalingen

 Verhindering behandelaar

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

In het geval dat cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de consulten in rekening gebracht tot de eerdergenoemde datum.

 Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een Collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar.

Bij geschillen met de therapeut: als een direct contact met de therapeut dat niet heeft kunnen oplossen, kunt u omtrent het verdere verloop contact opnemen met het secretariaat van de VBAG. De medewerkers van het secretariaat kunnen u verder helpen en indien gewenst in contact brengen met de klachtenfunctionaris. Mocht ook de klachtenfunctionaris geen oplossing bieden, dan zijn de geschilleninstantie en eventueel het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) nog andere opties. De klachtenfunctionaris kan u hierover informeren.

 Telefonisch spreekuur

Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de patiënt/cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, heeft behandelaar/therapeut hiervoor een spreekuur. Voor gesprekken van meer dan 15 minuten zal € 20,00 in rekening worden gebracht. Ook dient de mogelijkheid aanwezig te zijn dat u op de voicemail inspreekt, naam en telefoonnummer, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.

 

Datum:

Plaats:

Naam cliënt:

Handtekening cliënt:

Naam therapeut: Tanja Crabeels

Praktijknaam: Body Reset

Handtekening therapeut: