Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden:


Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

• De behandelaar/therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode.

• De behandelaar/therapeut stelt de belangen van de patiënt/cliënt centraal in de therapie.

• Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als patiënt/cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

• De behandelaar/therapeut dient de patiënt/cliënt te informeren als tijdens de behandeling/het consult gebruik wordt gemaakt van geluids- of videorecorders etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de behandelaar/therapeut. De hierdoor verkregen gegevens worden vijf jaar bewaard na opnamedatum.

• De patiënt/cliënt geeft toestemming om vooraf, tijdens, of na de behandelingsperiode bij de volgende personen/instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken.

Patiënt/cliënt geeft toestemming tot informatie aan een eventuele waarnemer van de therapeut/behandelaar tijdens afwezigheid.

Afspraken behandelingen/consulten

• Vooraf dient de patiënt/cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per behandeling/consult. De kosten staan vermeld op de website www.bodyresetcentre.com.

• De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten/behandelingen, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.

• Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.

• Een eerste consult/behandeling duurt ±60 minuten. Een vervolgbehandeling duurt ±40 minuten.

• Nabesprekingen duren zolang als nodig is met een maximum van 15 minuten.

• Bij verhindering zal de patiënt/cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op voicemail, of telefonisch) anders wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht.

Betaling en kosten

• Een intakesessie (van ±60 minuten) kost €97. Een vervolgsessie (tot 40 minuten) kost €79. Soms is er meer tijd nodig; als de behandeling na deze 60 minuten uitloopt, wordt €15 per kwartier in rekening gebracht.

• De kosten van de behandeling dienen meteen na ontvangst van de declaratie afgerekend te worden

• Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Vergoeding van de therapie

• Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan jouw therapeut bij jouw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. Vermeld bij de verzekering het behandelnummer “24005 natuurgeneeskunde, 24504 overige psychosociale therapie”.

• Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor eigen administratie)

• Zie erop toe dat jouw behandelaar op zijn/haar declaraties altijd zijn/haar VBAG-

licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBCZ en de VBAG op de nota staan afgedrukt.

Bijzondere bepalingen

Verhindering behandelaar

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-therapeut in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

In het geval dat patiënt/cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut/behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut/behandelaar. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een Collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar.
Bij geschillen met de therapeut: als een direct contact met de therapeut dat niet heeft kunnen oplossen, kun je omtrent het verdere verloop contact opnemen met het secretariaat van de VBAG.

De medewerkers van het secretariaat kunnen jou verder helpen en indien gewenst in contact brengen met de klachtenfunctionaris. Mocht ook de klachtenfunctionaris geen oplossing bieden, dan zijn de geschilleninstantie en eventueel het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) nog andere opties. De klachtenfunctionaris kan je hierover informeren.

Telefonisch spreekuur

Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de patiënt/cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, heeft behandelaar/therapeut hiervoor een spreekuur. Voor gesprekken van meer dan 15 minuten zal € 20,00 in rekening worden gebracht. Ook dient de mogelijkheid aanwezig te zijn dat je op het voicemail  inspreekt, naam en telefoonnummer, waarna je zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.